พช.หนองเรือ จ.ขอนแก่น น้อมนำตามหลัก บวร ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สร้างวิถีวัฒนธรรมการปลูกผักจากวัดสู่ชุมชน

0
28

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ ติดตามการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัว เป็นต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก (บวร) โดยปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักบุ้ง มะเขือ พริก ต้นหอม ข่า กะเพรา คะน้า กุ้ยช่าย ฯลฯ เป็นครัวชุมชนในบริเวณพื้นที่วัด ณ วัดสวรรคงคา บ้านยางดำ ม.2 ตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

พระครูกิตติพีรานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลยางคำ กล่าวให้โอวาทว่า จากพระเมตตาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ได้ประทานเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ประทานแก่วัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และนำไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้ใช้บริเวณพื้นที่ของวัดปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มุ่งเน้นปลูกผักสวนครัวที่รับประทานประจำวันได้ มีเหลือแบ่งปัน สร้างกิจกรรมแห่งความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งวัดสวรรคงคาได้รับเมล็ดพันธ์ผักสวนครัวนี้มา และดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในพื้นที่บริเวณวัด ประกอบกับการดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ซึ่งวัด เป็นสถานที่ศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านยางดำ ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณวัด สามารถส่งเสริมกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยมุ่งหวังให้วัดเป็นต้นแบบที่ดีงาม ด้วยการขับเคลื่อนตามหลักบวร บวร นี้คือ สถาบันครอบครัว บ บ้าน บ้านที่มีชาวบ้าน มีคนอาศัย, ว คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ์ ผู้ที่อาสาจะละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพื่อเผยแผ่หลักพุทธศาสนาให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงการดำรงชีวิตอย่างสงบ เป็นสุข, ร คือ ราชการส่วนต่าง ๆ หรือโรงเรียน เป็นสถานราชการ ดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนมีความสุข หรือสถานที่ให้การศึกษาโดยตรงต่อทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องเกื้อกูลกัน ส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวัดถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ นอกจากเป็นต้นแบบในการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นศูนย์กลางสีเขียวของชุมชน สร้างจิตวิญญาณในการรักสิ่งแวดล้อม การไม่ใช้สารเคมี สร้างพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และนอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งดีงามในการแบ่งปันผัก แบ่งปันอาหาร วัดเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี สร้างวิถีพอเพียง จากวัดสู่ชุมชน ส่วนราชการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ซึ่งจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความเจริญที่แท้จริงของชุมชนที่จะมีความสุขสมบูรณ์แบบอย่างยั่งยืน

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่วัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งถือว่า วัด พระสงฆ์ เป็นศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนในชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีความสำคัญในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลัก “บวร” บูรณาการร่วมกัน วัด เป็นหนึ่งในเสาหลักในการพัฒนาชุมชนที่จะนำมาซึ่งความเจริญของชุมชนของประเทศชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งหวังพัฒนาให้ทุกครัวเรือนอยู่เย็น เป็นสุข ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และบูรณาการ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ด้วยพลังของหลักบวรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างอาหาร นำพาครอบครับและชุมชนให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอน ดั่งวัดสวรรคงคาแห่งนี้ คณะพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อันเป็นต้นแบบแห่งความดีงามจากวัดสู่ชุมชน ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ วัดที่เป็นศูนย์กลาง เป็นสถานที่อันเป็นที่พึ่งของชุมชน เพื่อให้งานพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

“การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ตามหลัก “บวร” เป็นกลไกในการพัฒนา และสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเป็นเสาหลัก เป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน ประสานพลังด้วยการร่วมมือกันสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ดังสุภาษิตที่ว่า “วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง” ผสานส่วนราชการภาครัฐร่วมด้วยช่วยกัน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนหนองเรือ พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในชุมชน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยยึดหลัก “บวร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักให้กับครัวเรือนและชุมชน เป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การยุติความหิวโหย สร้างหลักประกันให้ชาวบ้านทุกคนได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมระบบเกษตรกรรม สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว สร้างเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” พัฒนาการอำเภอหนองเรือ กล่าว