พช.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

0
353

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล แบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พช. ซึ่งยังไม่ได้รับเข้าอบรมจำนวน 39 คน  ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ณ จุดดำเนินการจำนวน 3 จุด ได้แก่

  1. จุดดำเนินการที่ 1 ศาลาหมู่บ้าน บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. จุดดำเนินการที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านควนไทร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. จุดดำเนินการที่ 3 จุดเรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ   โคก หนอง นา และสามารถเป็นแกนนำการพัฒนา และพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา” โดยกิจกรรมทั้ง 5 วันมีการเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ อาทิ เช่น แนวคิดทฤษฎี นวัตกรรม ศาสตร์พระราชาว่าด้วยดิน น้ำ ป่า คน, ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง, หลักการออกแบบตามหลักภูมิสังคมและกิจกรรม work shop ออกแบบพื้นที่  กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ โดยมีครูพาทำ เป็นวิทยากร ฯลฯ

ซึ่งกิจกรรมในวันสุดท้ายผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนสร้างสังคมอุดมสุขแบบพอเพียง และรับมอบภารกิจในการวางแผนในการขุดปรับพื้นที่ การจัดหาวัสดุ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับเครือข่าย และดูแลแปลงของต้นเองด้วยความอดทน ขยัน หมั่นเพียรให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้อนรับผู้ที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน