พช.สานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่” ปีงบประมาณ 2564 มุ่งช่วยผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างเข้มแข้ง

0
64

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของ  “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่”  ปี 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จากผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีทักษะทางด้านการตลาดในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP รวม 237 อัตรา และสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งสิ้น 53,660,235 บาท ภายในระยะเวลาเพียง 5 เดือนของการจัดจ้าง กรมการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งสานต่อ “โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่” ในปี 2564  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP สู่การขายยุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

“นักการตลาดรุ่นใหม่ที่รับเข้ามาทำงานในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด – 19 กำลังระบาด ทำงานได้ผลดีมาก กรมการพัฒนาชุมชนจึงตัดสินใจสานต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจะทำให้สามารถจ้างงานในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณปี 2564 เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดจ้างต่ออย่างแน่นอนจำนวน 237 อัตรา เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถเข้าสู่การขายยุค New Normal ได้อย่างเข้มแข็ง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ www.otoptoday.com, เฟซบุ๊ก แฟนเพจ OTOP TODAY รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Shopee, Lazada, WeLoveShopping ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่มีสำนึกรักบ้านเกิด ได้กลับไปทำงานในบ้านเกิดตัวเองต่อไปด้วยครับ” นายสุทธิพงษ์ กล่าว