พช.สมุทรปราการ สร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น

0
335

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางวินิจ บัวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ติดตาม และให้กำลังใจกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร พัฒนากรประจำตำบลคลองนิยมยาตรา ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล นำโดยนางเปรมวดี บุญมี  ประธานผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสมาชิกกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา โดยการสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวของเยาวชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีกิจกรรมฝึกอบรม ดังนี้

กิจกรรมสร้างทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น ได้ให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติทำกระถางดินจากฟางข้าว เพื่อใช้ปลูกผักสวนครัว นำทีมโดยนางสาวพชรพรรณ บุญมี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา เนื่องจากพื้นที่ของตำบลคลองนิยมยาตราส่วนหนึ่งยังคงมีพื้นที่ของการปลูกข้าว จึงมีฟางเหลือจากการปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก เยาวชนจึงมีแนวคิดนำมาทำกระถางจากฟางข้าว เพื่อเป็นการลดการใช้กระถางพลาสติก และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทำกระถางจากฟางข้าวยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่พื้นที่ในการทำแปลงผักสวนครัว และเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ว่างสร้างอาหาร สร้างความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ “ปลูกผักพื้นที่ว่าง สร้างอาหาร สร้างความมั่นคง สไตล์ชุมชนเมือง” ของจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นการปลุกกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลสู่ชุมชนทุกครัวเรือน เป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในรูปแบบของชุมชนเมือง โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ

การให้ความรู้เรื่องการทำคลิปวีดีโอ และการทำ TikTok บรรยายโดยนายพีระวุธ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และนางสาววีรุทัย ชินารักษ์ จากบริษัท ฉัตร (บิ๊ก ไอเดีย คัม ทู ไลฟ์) จำกัด ซึ่งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรารุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรารุ่นเยาว์ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคลองนิยมยาตราให้กับคนภายนอกได้รู้จัก ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว เพื่อต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ จุดเรียนรู้ถนนกินได้ ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์ตำบลคลองนิยมยาตรา เกิดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็งต่อไปได้ โดยใช้กลไก 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร

สพจ.สมุทรปราการ/สพอ.บางบ่อ : ภาพถ่าย-ข่าว