พช. สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เตรียมการประกวดลายผ้า ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

0
642

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน นาย อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ร่วมประชุมการดำเนินงานผ้าไทย นายกุลวิทย์  เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นางรติรส ภูวิภาดาวรรธน์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอบคุณนาย อัครชญ แก้วอาภรณ์ และคณะ ที่เป็นโซ่ข้อกลางที่สำคัญ ที่ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนคึกคักในการขับเคลื่อนงานผ้าไทย งานประเภทผ้าซึ่งเป็นงานภาคที่สำคัญที่ใหญ่ของ OTOP เป็นงานที่ชัดเจน สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย กรมการพัฒนาชุมชนมีการผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีความคึกคักเป็นอย่างมาก  และเป็นที่โชคดี ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นการสื่อความหมายถึงการมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน สร้างเรื่องราวความกระตื้อรื้อ ปลุกกระแสต่อกลุ่มทอผ้าให้คึกคัก การประชุมในวันนี้เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน กรอบการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการดำเนินงานการจัดประกวดลายผ้าพระราชทาน

นาย อัครชญ แก้วอาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย กล่าวว่า การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การประชุมในวันนี้ ได้เห็นถึง Time Line การดำเนินงานมากขึ้น ร่างแผนปฏิบัติการเป็นรูปธรรม ทั้งกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรม ตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรม  การดำเนินการประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การพัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรม บ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร “ดอนกอยโมเดล” ร่วมถึงการดำเนินร่างกรอบแนวทางการประกวด “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทั้งคุณสมบัติ เงื่อนไข ประเภทผ้าลายพระราชทานที่ส่งเข้าประกวด หลักเกณฑ์การพิจารณา รางวัล คุณภาพของอุปกรณ์ในการทอผ้า พระองค์ให้ความสำคัญในกากระตุ้นศิลปินหน้ารุ่นเก่า และสร้างศิลปินรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์งานผ้า มุ่งสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเกิดประโยชน์ สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

“กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน OTOP City 2020 ที่ผ่านมาและยังทรงพระราชทานแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะชาวบ้านที่ทอผ้า ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน นับเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้วงการผ้าไทยคึกคักตื่นตัวไปทั่วประเทศแล้วยังช่วยกระตุ้นยอดขายผ้าไทยได้อย่างดียิ่งและเป็นกำลังใจที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนอย่างสูงยิ่ง กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินงาน ขับเคลื่อนสนองพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย