พช.ศรีสะเกษ จับมือภาคีโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนกล้าไม้ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา พช.

0
43

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอัศวณัฎฐ์  ชิณพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานโคกหนองนา พช. นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุทุมพรพิสัย ราษีไศล เมืองจันทร์ บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน ศิลาลาด และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เข้ารับมอบกล้าไม้ป่า ครั้งที่ 1 จำนวน 7,860 ต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ จำนวน 393 ครัวเรือน ณ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้  2 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายชวน ธีรวุฒิอุดม หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและมอบกล้าไม้ดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน ได้บูรณาการกับกรมป่าไม้ ในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ โดยกรมป่าไม้ได้สนับสนุนพันธุ์ไม้สำหรับครัวเรือนและพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15,700 ต้น และโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 15,700 ต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ 22 อำเภอ 1,570 ครัวเรือน

การสนับสนุนพันธุ์ไม้จากโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งที่ 1 มีกล้าไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ พยูง ประดู่ พะยอม มะค่าโมง แดง สะเดา ยางนา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 7 อำเภอ เข้ามารับมอบและนำไปแจกจ่ายแก่ครัวเรือนพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

หลังจากที่ครัวเรือนเป้าหมายได้ทำการปลูกต้นไม้ในแปลง “โคก หนอง นา” เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ http://plant.forest.go.th เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ต่อไป

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : เนื้อเรื่อง

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน