พช.รัตนบุรี ประชุมชี้แจง บวงสรวง เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

0
227

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมของครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 สุรินทร์ ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ นางบุสดี  ขุนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี และสื่อมวลชน สำนักข่าวไทยบีพีเอส เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี

นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี เปิดเผยว่า อำเภอรัตนบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) และระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 75 ราย โดยกำหนดแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2564 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 75 ครัวเรือน

ซึ่งกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) และระดับครัวเรือน (HLM) ต้องอาศัยผู้ร่วมปฏิบัติงานหลายฝ่าย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ ในการขุดสระน้ำ หนอง และคลองไส้ไก่ จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกับเจ้าของแปลงอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดความโปร่งใส มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีต่อไป

ทั้งนี้เจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ทำพิธีบวงสรวงขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนขุดปรับพื้นที่ตามแบบแปลนของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่แปลง (CLM) ของอำเภอรัตนบุรี และได้นิมนต์พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ให้แนวคิด แนวทางการทำงานและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ กล่าวว่า “การพัฒนาที่ดีต้องยั่งยืน ครบวงจร และเป็นระบบ” จะต้องคิดว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ชุมชนจะต้องทำอย่างไร ต้องมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าแนวทางของประเทศไทย  เพราะคนไทยมีพื้นฐานเกษตรกรรม การพัฒนาต้องไม่พึ่งเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ต้องค่อยเป็นค่อยไป ให้คนพออยู่พอกิน พอใช้ให้ได้ แล้วจะได้รับความร่มเย็น นี่คือที่มาที่ทำให้เราต้องหันมาพึ่งตนเองให้ได้ เพราะทุกข์ของชาวบ้านคือความยากจน ศาสตร์พระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชามีหลักการเดียวกัน อันจะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขในสังคม ดังนั้น ถ้าจะให้ชุมชนมั่นคงและยั่งยืน ก็ต้องยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ข้าราชการ ก็ต้องมาช่วยกัน รู้รักสามัคคี พลิกฟื้นให้บ้าน วัด ราชการ กลับมาเป็นเสาหลักของสังคม โดยต้องสนับสนุนให้มีการระเบิดจากข้างใน คือจะต้องเกิดจากความศรัทธาว่าดี และเชื่อว่า นี่คือทางรอด ก็จะเกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชน