พช.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0
333

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงนายประดิษฐ์  ขำเขมร ม.4 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุพจน์  ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง นางปราณี  บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ร่วมโครงการจำนวน 1 ไร่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางนารีรัตน์  แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง ท้องถิ่นอำเภอฯ เกษตรอำเภอฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) บัณฑิตอาสาต้นแบบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายโคก หนอง นา  ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้

ปลูกต้นไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด มะพร้าว เงาะ รวมจำนวน 50 ต้น

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 2,000 ตัว

ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย กระเพา โหรพา ขิง ข่า ตะไคร้ ฯลฯ

ปลูกหญ้าแฝก จำนวน 1,000 ต้น

โดยเรียนรู้กระบวนการก่อเกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (เอามื้อ ทำศูนย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล สร้างความยั่งยืน สื่อสาร) ทุกครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง และตามแนวทางการเอามื้อสามัคคีปลอดภัยจาก COVID – 19 ภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)