พช.ย้ำทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

0
288

พช. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน้นย้ำทุกจังหวัด ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 13 กันยายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสุข ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยได้จัดทำโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ทั้งนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้เน้นย้ำไปยังจังหวัดทั้ง 73 จังหวัดทั่วประเทศ ออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 73 จังหวัด 571 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน ร่วมดำเนินการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

อธิบดีพช. กล่าวว่า พสกนิกรชาวไทย และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยทรงพระราชทาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และทฤษฎีใหม่มากกว่า 40 ทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” 3 แบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 พระราชทานข้อความว่า “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” “งานเสร็จ เป็นรูปธรรม นามธรรมอิ่มเอิบ สบายใจ”, แบบที่ 2 พระราชทานข้อความว่า “โคกหนองนากับความสุขสดใส” “We are farmers together” และแบบที่ 3 พระราชทานข้อความว่า “เรารักธรรมชาติ เราสร้างสรรค์ในงานเกษตร โคกหนองนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ และความสดใสทั้งกายและใจ Happy Farmers”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พสกนิกรทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งทรงพระราชทานความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ วิถีชีวิตที่มีความสุขจากธรรมชาติที่สมดุล เติมเต็มความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นอกจากจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยต่อตนเอง ในการช่วยเหลือเกื้อกูลและเสียสละเพื่อชุมชนสังคมโดยรวม โดยการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนี้ จะทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายคือ “ประชาชนมีความสุข และอบอุ่นในบ้านบนโคกหนองนา” ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งประเทศ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////