พช.ภูเวียง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

0
36

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  เมษายน  2564 นางธัญสินี  แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนายไกรวิทย์  แสงพันธ์  รองปลัด อบต.หนองกุงธนสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองกุงธนสาร นายสุเมฆ เหล่าประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองกุงธนสาร ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงาน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลหนองกุงธนสาร จำนวน 6 คน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ โคก หนอง นา หลุมขนมครก ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของ นายประหยัด  พงษ์เสน โดยมีพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ตามแบบมาตรฐาน 1:3  ณ บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้นางธัญสินี  แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งมีความก้าวหน้าถึง 80% โดยอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4 หมู่บ้าน  4 แปลง เจ้าของแปลงได้มีการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ และขณะนี้อำเภอภูเวียงได้ทำสัญญาในการพัฒนาพื้นที่ ครบทั้ง 4 แปลงแล้ว และได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน แล้วจำนวน 3 แปลง และจะจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบกับสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนในช่วงปลายเดือน เมษายน 2564

อีกทั้งจากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยวิกฤตต่างๆ เกิดความอยู่รอด พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน และเป็นการสนองงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละท้องที่ เพื่อไปพัฒนาฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า วิถีวัฒนธรรมของตนเองฟื้นฟูทุนเดิมที่มีอยู่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกลไกการสร้างความสามัคคีโดยการใช้จิตอาสาพัฒนาชุมชน นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้เน้นย้ำในเรื่อง การสร้างคนการพัฒนาคน สร้างคนให้เป็นครู และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา พช. นี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป