“พช.พัทลุง” เดินหน้ารับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

0
36

         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง รับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสำนักวา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีพันเอก บรรณกร วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ส่งมอบ มีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังนี้

  1. กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
  2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model For Quality of life : CLM) ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ
  3. กิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้ รายเดือนให้แก่เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
  4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
  5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

สำหรับกิจกรรมการส่งมอบในวันนี้ เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model For Quality of life : CLM) ระดับตำบล ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ ที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงราชพัสดุของกรมการพัฒนาชุมชน ปกติเป็นแปลงเกษตรมีการปลูกพืชผักของสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสำนักวา มีครัวเรือนใช้ประโยชน์อยู่ 45 ครัวเรือน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการในโครงการเนื่องจากมีความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งมีปริมาตรดิน 14,820 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาขุดทั้งหมด  47 วัน โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 10 คน ทำหน้าที่วางแผน ปรับปรุงพื้นที่ เป็นฐานเรียนรู้ และเป็นวิทยากรประจำฐาน เพื่อสำรวจและประสานการดำเนินงานต่าง ๆ

ปัจจุบันการดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมีโครงการส่งมอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง กรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ มีการปลูกต้นรวงผึ้ง และการปล่อยปลา กว่า 1,000 ตัว เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ โคก หนอง นา ต่อไป

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว