พช.พัทลุง พร้อม!! เตรียมส่งผ้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับภาค เขตภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
476

วันจันทร์ที่ 7  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมกลั่นกรองพิจารณาและรวบรวมผ้า เพื่อส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ้าไทยผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกลั่นกรอง และเยี่ยมชมลายผ้าที่ส่งเข้าประกวดร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เพื่อรวบรวมและจัดส่งผ้าเพื่อเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดประกวดในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 The Best of Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากในแต่ละประเภท นามาออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ และรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ

ประเภทที่ 2 The Best รางวัลที่ 1 – 3 ของ 15 ประเภท ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานทองคำ เงินและทองแดง ตามลำดับ

ประเภทที่ 3 ชมเชย Top 10 ของ 15 ประเภท ได้รับประกาศนียบัตร (Certificate)

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
 2. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน

4.เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

สำหรับวันนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 9 กลุ่ม/ราย จำนวนผ้าทั้งหมด 18 ผืน ได้แก่

 1. กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย จำนวน 2 ผืน
 2. สุปรีญาผ้าทอลานข่อย จำนวน 2 ผืน
 3. คนังมัดย้อม จำนวน 1 ผืน
 4. สีพูบาติก จำนวน 2 ผืน
 5. กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ เขาชัยสน จำนวน 2 ผืน
 6. TAMOD BATIK จำนวน 1 ผืน
 7. ศิวะนาฎกนกไทย จำนวน 3 ผืน
 8. กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าทอแพรกหา จำนวน 2 ผืน
 9. กลุ่มเสื้อบาติก ลำปำ จำนวน 1 ผืน

ทั้งนี้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า มีความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเป็นที่สุด ในลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย เมื่อกลุ่มฯ นำลายพระราชทานมาออกแบบเพิ่มเติม ทำให้ผ้ามีมูลค่าเพิ่มจากเดิมถึง 3 เท่า สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

  พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว