พช.พังงา สร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0
74

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 63 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน   ณ ศูนย์เรียนรู้ ตามรอยพ่อ พช.พอเพียง @บ้านพักข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผัก เลี้ยงสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย ไว้กิน ไว้ใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการแจกจ่ายแบ่งปัน เพื่อลดรายจ่ายและแปรรูปพัฒนาเป็นเชิงนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความยั่งยืน ต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 3 ให้เกิดความต่อเนื่องและยังยืน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 8 อำเภอ รวม  50 คน กิจกรรมประกอบด้วย  การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  การทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ  การปลูกผัก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ต่อไป

 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.พังงา : ภาพ/ข่าว รายงาน