พช. พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายฯ ผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

0
295

ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความผาสุกในองค์กร โครงการใส่บาตรวันพุธ สืบฮีต ตามฮอยล้านนา สามกษัตริย์ภูกามยาว

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น.นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความผาสุกในองค์กร “ใส่บาตรวันพุธ สืบฮีต ตามฮอยล้านนา สามกษัตริย์ภูกามยาว” ในงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายฯ ผลิตภัณฑ์ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำผ้าลายพระราชทานฯ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ย่าม ฯลฯ  และมียอดจำหน่าย ดังนี้

  1. ร้านจินจินสไตล์ จำนวน 9,000 บาท
  2. กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านใหม่รุ่งทวี อ.ภูซาง จำนวน 4,460 บาท
  3. กลุ่มแพรวรุ่ง อ.ภูซาง 2,350 บาท

ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 15,810 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอป ได้ทราบและร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปในงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอย่างมาก

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ รต.ไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน , นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน , นางเนาวรัตน์  พรหมน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน