พช. ผนึกสภาสตรี เดินสายขึ้นแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก รณรงค์ใส่ผ้าไทยชนเผ่า สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

0
165

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 17.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหาร สภาสตรีฯ คณะกรรมการสภาสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับนายสุวพงศ์ กิตติภัทรพิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยชนเช่า ประกอบด้วย ผ้าไทยใหญ่ ผ้าไทยกะเหรี่ยง/ปกาเกอะญอ  ผ้าไทยลีซู นิยมใช้สีสันผ้าสดใส ผ้าไทยมูเซอหรือลาหุแดง ผ้าไทยมูเซอดำหรือลาหุดำ ผ้าไทยม้ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือในการปัก และมีทักษะในการทำกระโปรงจีบ ผ้าไทยละเวื้อ มีการแต่งกายด้วยเครื่องประดับ ผ้าไทยกระเหรี่ยงโป นิยมการปักด้วยลูกเดือย ซึ่งผ้าไทยชนเผ่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาเป็นเวลาช้านาน มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านผ้าไทยชนเผ่า ที่มีความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนเผ่า

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง ทรงได้ส่งเสริมและพัฒนาให้การทอผ้าไทยทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้เป็นอาชีพเสริมแก่สตรีในยามว่างเว้นจากการทำนา จนเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบันว่าผ้าไทยได้กลับคืนสู่สังคมไทย ได้รับความนิยมนำมาสวมใส่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่พี่น้องสตรีทั่วประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัสครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในงานวันสตรีไทย ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ เมืองทองธานี ขออัญเชิญพระราชดำรัสบางตอนดังนี้คือ  “ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี” ดังนั้นการรณรงค์คนไทยให้สวมใส่ผ้าไทยทุกวันนอกจากจะเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือนให้เข้มแข็งแล้ว พวกเรายังได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราให้ยั่งยืนสืบไป

ดร.วันดี กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกมีความงดงามทางธรรมชาติ ด้วยมีป่าไม้ แหล่งน้ำ ลำธาร พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยชนเผ่า ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดร่วมใจกันใส่ผ้าไทยจะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความสวยงามทั้งธรรมชาติและความสวยงามของวัฒนธรรม อันจะหาที่ไหนเทียบมิได้

นายสุวพงศ์ กล่าวเสริมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ขอต้อนรับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านประธานสภาสตรีฯ ที่นำโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนจะร่วมกันใส่ผ้าไทยเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชนเผ่าให้ยั่งยืนสืบต่อยังลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////