พช.ปัตตานี ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว สืบทอดภูมิปัญญา น้อมนำวิถีพอเพียง

0
76

ด้วยกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามัน” ตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน(แทน) ในพิธีเปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามัน” โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ / นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด เดินทางลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ บ้านหัวนอน หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และเป็นกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสร้างแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวและให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ศึกษาขั้นตอนวิธีการทำนาไม่ให้เลือนหายไป และบ้านหัวนอนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอปะนาเระ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยในวันนี้ มีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วย นายสนิท รัตนสำเนียง พัฒนาการอำเภอปะนาเระ/หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีฯ และมีผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว เอามื้อสามัคคี กินข้าวใหม่ปลามัน” เป็นจำนวนมาก ณ แปลงนา ของ “ลุงนิลคงพูลเพิ่ม” ซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญาและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนและดำรงวิถีชีวิตพอเพียงได้อย่างแท้จริง

“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”