พช.นครพนม รวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน Kick Off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19”

0
237

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานและนำส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ร่วม Kick Off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19” ถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) โดยมี นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเมืองนครพนม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน อสม. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ ห้วยคำหมากแปป หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

  1. พิธีถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  2. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

1) ปลูกพันธุ์พืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ข่า ตะไคร้

2) ปลูกไม้ 5 ระดับ เช่น ประดู่ มะค่า สักทอง ขี้เหล็ก พยุง ต้นแค

3) ปล่อยพันธุ์ปลา เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน

4) การห่มดิน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในวันนี้     ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม จักได้ดำเนินกิจกรรมเป็นการปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมุ่งเน้นการขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19 โดยมีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างอาชีพ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมองค์กรสตรี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป จังหวัดนครพนม กำหนดจุดดำเนินการ Kick off ระดับจังหวัด รวม 2 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่า ณ ห้วยคำหมากแปป หมู่ที่ 11 บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “โครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีนครพนม สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาผ้าไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
  2. เพื่อพื้นฟูป่าชุมชน สร้างความอุคมสมบูรณ์ป่าแหล่งต้นน้ำ สร้างถนนไม้ผล ไม้กินได้ “1 ชุมชน/ตำบล 1 ถนนกินได้” ขยายผลการดำเนินงาน “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.” ภายใต้แนวคิดทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
  3. รณรงค์/จัดกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน “1 บ้าน/วัด/โรงเรียน 1 สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด”
  4. จัดตั้งแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์/พันธุ์พืชสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด –  19)  “ศูนย์แบ่งปัน พันธุ์สมุนไพร ต้านภัยโควิด”
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “รั้วปั่นสุข” “ชุมชนปันสุข” “ตำบลปันสุข” “หน่วยงานปันสุข” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ต้านภัยโควิด – 19”

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing และภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)