พช.นครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

0
467

ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และติดตามความก้าวหน้าการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8, 10, 11 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ในการนี้ นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ (คุณโจ) รองประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล (ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม ให้คำแนะนำเรื่องการย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ในพื้นถิ่น การประยุกต์ลายพระราชทานร่วมกับลายโบราณดั้งเดิมของพื้นถิ่น ซึ่งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนังสังข์ มีสมาชิกรวม 54 ราย ได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติโดยใช้สมุนไพรและไม้มงคล มีการประยุกต์ลายพระราชทานร่วมกับลายโบราณดั้งเดิมของพื้นถิ่น และลายมุกซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม โดยใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ ผ้าขิด และผ้ายกดอก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัย เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน จำนวน 46,000 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 52,000 บาท ซึ่งผ้าลายพระราชทานฯ เป็นที่ต้องการจำนวนมาก มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสุรพล แก้วอินธิ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย และกรมการพัฒนาชุมชนมีการผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น และเป็นที่โชคดีอย่างยิ่ง ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้าให้คึกคัก สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรให้มีความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ พร้อมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนม รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกร ทรงใส่พระทัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในการนำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น อันเป็นการสร้างสรรค์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เสมือนได้ต่อลมหายใจให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน