พช.นครพนมจัดกิจกรรม “ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน”

0
316

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม “ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน” ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในรายของ นายชัยธวัช บุญมั่งมี บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย และได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การนำหลักทฤษฎีใหม่ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือ น้ำหากทุกครัวเรือนสามารถมีน้ำใช้ในพื้นที่ทางเกษตรได้ตลอดทั้งปี จะทำให้ทุกครัวเรือนสามารถสร้างอาหารสำหรับครัวเรือนและชุมชน ชุมชนเมือง อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนเองและยังหมายรวมถึงการเป็นคลังอาหารของโลกโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โคก หนอง นา โมเดล คือทางรอด ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความพออยู่  พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น อันเป็นบันไดขั้นพื้นฐานของชีวิต และพัฒนาสู่ความเอื้อเฟื้อและขั้นความก้าวหน้า ด้วยการ ทำบุญ ทำทาน การเก็บรักษา/แปรรูป การขาย และการสร้างเครือข่าย และสังคมเราจะกลับสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม โดยนายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกับค่ายพระยอดเมืองขวาง ร่วมกันปลูกข้าว (ดำนา) ปลูกไม้ 5 ระดับ การห่มดิน เป็นต้น และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยังได้จัดการฝึกอบรมการทำปุ๋ย “แห้งชาม น้ำชาม” การจัดกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดทำรายการเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ และกำหนดร่วมลงพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง