พช.ตราด จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บ้านหนองปรือ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

0
248

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนของนายบุญเชิด พันธุ์วา บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นายมนตรี ฮมแสน กล่าวว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 76 แปลง เป็นการดำเนินงานในระดับครัวเรือนทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 58 แปลง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 18 แปลง กิจกรรมในวันนี้ เป็นการ “เอามื้อสามัคคี” เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมหลักในวันนี้ มี 3 กิจกรรม คือ “การเอามื้อสามัคคี” เป็นการปลูกพันธุ์ไม้ 5 ระดับ ไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดเวทีเสวนา “โคก หนอง นา” โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา ประกอบไปด้วย นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาจังหวัดตราด นายอดิศักดิ์ แหลมหลัก ผู้ใหญ่บ้านหนองแฟบ ตำบลช้างทูน นายสมโภชน์ วาสุกรี ปราชญ์ชุมชน นายบรรเจิด สินราย ครัวเรือนต้นแบบ นายกลิ่นหอม ศรีมงคล ครัวเรือนต้นแบบ และนายบุญเชิด พันธุวา ครัวเรือนต้นแบบ เวทีเสวนาดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ของผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ

*****************************************************************