พช. ชวนคนไทยร่วมชม ชิม ช้อป และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาอาหารถิ่น สืบสานงานผ้าไทย ในงาน “OTOP To The Town”

0
82

ชูภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน OTOP To The Town “โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด” โดยมีคุณชฎาทิพ  จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามพิวรรธน์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณปิยวรา ทีขะระ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ คุณอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา ผู้บริหารโครงการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คุณอารยา จิตตโรภาส รองกรรมการผู้จัดการสยามพิวรรธน์ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ลาน 3LA-3lB ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน ดำเนินการจัดงาน OTOP TO THE TOWN โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดนำสินค้า OTOP ที่มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เข้าไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และเขตชุมชนย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการสร้างประสบการณ์ในการจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตเมือง นำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียน ซึ่งดำเนินการไปแล้วจำนวน 11 ครั้ง มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย 747 ราย มียอดการจำหน่ายรวม 43,254,689 บาท สำหรับครั้งนี้เป็นจุดดำเนินการเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2563

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่เกิดความหวงแหนในเอกลักษณ์ความเป็นไทย อันเป็นการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 32 ราย จัดแสดงและจำหน่าย ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกิจกรรม OTOP ชวนชิม เป็นการคัดเลือกอาหารไทยโบราณที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจำนวน 40 ราย จัดจำหน่าย ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย

“จึงขอเชิญชวนเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน งานมีตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ” อธิบดี พช. กล่าว