BA6B514F-9EF5-43B6-B942-69EAFE59E31C-L0-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

69 จังหวัดพร้อมนำร่องโครงการ “วันเสาร์เข้าวัด” สร้างรายได้แก่ครัวเรือน

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆ รับทราบผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน กำหนดวัดนำร่องทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 วัด รวม 77 วัด เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

พช.ภูเวียง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรม 2.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

เมื่อวันจันทร์ที่ 12  เมษายน  2564 นางธัญสินี  แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมด้วยนายไกรวิทย์  แสงพันธ์  รองปลัด อบต.หนองกุงธนสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองกุงธนสาร นายสุเมฆ เหล่าประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองกุงธนสาร ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงาน ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลหนองกุงธนสาร จำนวน 6 คน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน...

ด่วน!! อดีต “พระพรหมสิทธิ” พร้อมพวกทำพิธีครองจีวรในพระอุโบสถวัดสระเกศฯ

คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์  อดีตพระศรีคุณาภรณ์ และอดีตพระครูสิริวิหารการ เมื่อวันที่ 13 เม.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบสัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ ...