พช. จับมือป่อเต็กตึ้ง เดินหน้าแก้จน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ 14 ครอบครัวยากจน

0
223

วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ครัวเรือน โอกาสนี้ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนด้วย  และมีนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม(พช.) นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ (กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ) นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย (ผู้จัดการมูลนิธิฯ) นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ (รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์) คณะผู้บริหารจากหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ เทศบาลหนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

อธิบดี พช. กล่าวว่า การดำเนินงานแก้จน โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ เป็นการพัฒนาแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต หรือแผนชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  ตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยแนวทางของความร่วมมือได้กำหนดการดำเนินงานไว้คือ กรมการพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องการอาชีพ จัดกลุ่มแยกประเภทอาชีพที่ต้องการขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจน เพื่อกำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และแนวทางการสนับสนุน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่ผ่านการจัดกลุ่มมาแล้ว ต่อจากนั้นทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และนำผลการประเมินมาพัฒนาช่วยเหลือคนยากจน และคนที่ด้อยโอกาสให้มีเครื่องมือ ในการประกอบอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

อธิบดี พช. กล่าวต่อว่า หลักจากการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพในวันนี้ไปแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนเองได้มอบหมายให้พัฒนากร ในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยงสอดส่องดูแล ให้ความช่วยเหลือหากมีปัญหาอุปสรรคและรายงานผลให้กรมฯทราบเป็นระยะ จนกว่าครัวเรือนนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจน และกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการมอบมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้กับครัวเรือนยากจนให้ครบทุกจังหวัด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้ครัวเรือนเป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

โอกาสนี้ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำรวจจากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 เป็นครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 38,000 บาท/ปี และพร้อมที่จะประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 14 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ 1 นางแสลม เกตุสุวรรณอายุ และนายสมหมาย ประเสริฐการ  46  ปี  อาชีพค้าขายได้รับมอบอุปกรณ์ทำ ลูกชิ้นปิ้ง รถเข็น 1 คัน โตะพับขนาด 4 ฟุต 1 ชุด ตู้กระจกลูกชิ้น 1 ตู้ เตาปิ้งแบบใช้แก๊ส  1 ใบ ชุดเตาแก๊สปุ๊กลุ๊ก 7 กก.พร้อมเนื้อแก๊ส 1 ชุด

ครัวเรือนที่ 2  นายบุญมี  ผลทิม  อายุ  69  ปี  อาชีพรับจ้าง ได้รับมอบอุปกรณ์ เผาถ่าน เตาเผ่าถ่าน ขนาด 200 ลิตร 3 เตา เลื่อยโซ่แบบใช้เครื่องยนต์ เครื่อง 1.5 1 ชุด ครัวเรือนที่ 3  นายเจีย  ศรีมงคล  อายุ 58  ปี  อาชีพค้าขาย ได้รับมอบอุปกรณ์ ตู้แช่น้ำดื่ม 4 ชั้น (ร้านโชว์ห่วย) 11 คิว สูง190ซม. 1 ตู้ ชั้นวางของ 1 ด้าน 2 ชุด ครัวเรือนที่  4  นายสมชาย  สุทธิ  อายุ  46 ปี  อาชีพรับจ้าง (ช่างไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ สว่านไฟฟ้า ขนาดกลาง makita 1 ชุด ลูกหมู มาคเทค 1 ชุด เซาะบางใบ 2 หุน makita 1 ชุด กบไฟฟ้าหน้า 3 มาคเทค 1 ชุด  เลื่อยไฟฟ้าตัดไม้ (ตัวเล็ก) 1 ชุด

ครัวเรือนที่  5  นายสงัด  เศรษฐีธัญญาหาร  อายุ  63  ปี  อาชีพรับจ้าง (ช่างไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์ กบไฟฟ้าหน้า 5 นิ้ว 1 ตัว ลาวเตอร์ 1 ตัว สว่านไฟฟ้า เจาะไม้ 4 หุน 1 ตัว เลื่อยไฟฟ้า 9 นิ้ว makita 1 ตัว ครัวเรือนที่  6  นางสาวสวย  อุทพันธ์ และ.นางหนู  อุทพันธ์ / นางสาวสวย อุทพันธ์ อายุ  37  ปี  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้รับมอบอุปกรณ์  เครื่องทอพรมเช็ดเท้า 1 ชุด ครัวเรือนที่ 7  นายสมควร  ทรัพย์คง  อายุ  43  ปีอาชีพรับจ้าง(ตัดไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์  เครื่องตัดหญ้า Honda 1เครื่อง เลื่อยไฟฟ้า Makita ขนาด 9  นิ้ว 1 อัน ครัวเรือนที่ 8  นางบุญมี  สุขตะเดือน และนางบุญมี  สุขตะเดือน  อายุ  49  ปี  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้รับมอบอุปกรณ์  เครื่องทอพรมเช็ดเท้า 1 ชุด ครัวเรือนที่  9  นายทองดี   สิงห์คี  อายุ  74  ปี  อาชีพรับจ้าง (เผาถ่าน) ได้รับมอบอุปกรณ์  เตาเผาถ่าน 4 เตา รถเข็นของ 3 ล้อ 1 คัน เลื่อยตัดไม้ไฟฟ้า (ขนาดเล็ก) 1 ชุด ครัวเรือนที่  10  นางสาวสายน้ำผึ้ง  พึ่งประชา และนางถวิล  สุขถนอม อายุ  21  ปี  อาชีพค้าขาย (ไส้กรอกอีสาน) ได้รับมอบอุปกรณ์ เครื่องอัดไส้กรอก 15 L 1 ชุด เตาย่างไส้กรอก พร้อมตะแกรง 1 ชุด ร่มแม่ค้า เบอร์ 45 1 คัน ครัวเรือนที่  11  นายสมคิด  ทรัพย์คง  อายุ  68  ปี  อาชีพรับจ้าง(ตัดไม้) ได้รับมอบอุปกรณ์  เลื่อยบาร์โซ่ตัดกิ่ง ขนาด 12 นิ้ว แบบใช้น้ำมันขนาดกลาง  ยี่ห้อ Makita 2 เครื่อง

ครัวเรือนที่  12  นายประเทือง  ทานมัย  อายุ  67  ปี  อาชีพค้าขาย (ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง) ได้รับมอบอุปกรณ์  ตะกร้อลวกเส้น สแตนเลส 1 อัน ตะแกรงลวด ลวกเส้น ด้ามไม้ 1 อัน หม้อก๋วยเตี๋ยว (ม้าลาย) เบอร์ 36 1 ใบ ตู้กระจก (อาหารตามสั่ง/ก๋วยเตี๋ยว) 1 ใบ ถังแช่น้ำแข็ง + ก๊อกน้ำ (ขนาด 40 ลิตร) 1 ใบ ถังแช่น้ำแข็ง (ขนาด 80 ลิตร) 1 ใบ เก้าอี้พลาสติก 12 ตัว โต๊ะพับ ขนาด 4 ฟุต 3 โต๊ะ ถังแก๊ส ปตท.15 กก. 1 ถัง ชุดเตาแก๊ส ครบชุด พร้อมขาเตาสี่เหลี่ยมกลาง 1 ชุด กะทะ เบอร์ 18 แบบอลูมิเนียมด้ามพลาสติกดำ 1 ใบ หม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร 1 ใบ ครัวเรือนที่  13  นายมานะ  คนฑาอายุ  53  ปี  อาชีพช่างซ่อมรถ  ได้รับมอบอุปกรณ์ ชุดหัวเชื่อมแก๊สสำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ 2 ชุด เครื่องปั๊มลมขนาดกลาง พร้อมถังลม (โรตารี่ 50 ลิตร 3 แรง) 1 ชุด ขาตั้งรถ 2 คู่ และครัวเรือนที่  14  นายสุพรรณ  หอมหวนอายุ และนายสุพรรณ  หอมหวน 41  ปี  อาชีพช่างก่อสร้าง ได้รับมอบอุปกรณ์  สว่านโรตารี 3 ระบบ ขนาด 800 วัตต์ 1 ตัว ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300แอมป์ 1 ตัว เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว (มาคเทค) 1 ตัว เครื่องหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว  (มาคเทค) 1 ตัว เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว (มาคเทค) 1 ตัว แท่นตัดกระเบื้อง 28 นิ้ว 1 ตัว

โดยผู้แทนที่ได้รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาชีพ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจ และขอบคุณที่กรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการมอบโอกาสให้เขาได้มีช่องทางทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยากให้ทำโครงการดีๆ อย่างนี้ไปยังครอบครัวอื่นที่ยังรอโอกาสจากสังคม

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน