พช.จันท์ ผนึกกำลังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อบรมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 2

0
71

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอของบประมาณจากเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน

3.เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น จึงขอให้ผู้รับการอบรมทุกท่านพากเพียรเก็บเกี่ยวความรู้ และวิธีการฝึกปฏิบัติต่างๆไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง และเน้นย้ำการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงการอบรม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 และนายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวชื่นชมผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่ให้ความสำคัญกับโครงการฯ และได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 24,842 ครัวเรือน โดยเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ จะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและหนทางนำพาพ้นวิกฤต ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนรับมือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถปรับประยุกต์เป็นหลักในการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้แก่นแท้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการในการดำเนินโครงการฯ คร่าวๆ  ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ 1.ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรม 2.สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับครัวเรือน 3.สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน (การจ้างงาน นพต.) 4.กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือน ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน 5.บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล 6.พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และ 7.พัฒนาระบบ digital รองรับ local economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ซึ่งทุกท่านจะได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่การทำงานจริง อาทิ กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จังหวัดร่วมมือกันดำเนินโครงการภายใต้หลักการ “โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้” จะไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้การเป็นต้นแบบนักพัฒนาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติได้จริง ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) และจะได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของท่าน ด้วยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA และหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อหารือประการใด สามารถประสานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดได้ จะช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน 99 คน – ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 ราย (จังหวัดจันทบุรี 39 ราย จังหวัดตราด 12 ราย) – ผู้ร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 34 ราย (จังหวัดจันทบุรี 20 ราย จังหวัดตราด 14 ราย) – เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเป้าหมาย จำนวน 14 ราย (จังหวัดจันทบุรี 10 ราย จังหวัดตราด 4 ราย)

สำหรับหลักสูตรที่ได้ดำเนินการอบรม จะมีฐานการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง พออยู่ พอกิน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 9 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ฐานคนรักษ์ป่า 2) ฐานคนรักษ์น้ำ 3) ฐานคนรักษ์แม่ธรณี 4) ฐานคนรักษ์สุขภาพ 5) ฐานคนเอาถ่าน 6) ฐานคนติดดิน 7) ฐานคนรักษ์แม่โสพ  8) ฐานคนมีน้ำยา และ 9) ฐานคนมีไฟ ตลอดจนการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน และเรียนรู้งานจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ทั่วทุกอำเภอ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

ภาพ/ข่าว : สนง.พช.จันทบุรี