พช.จัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน

0
200

กรมการพัฒนาชุมชนจัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ดึงประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ บรรยายพิเศษ รวมพลังสตรี พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างโอกาสให้กับสตรีไทย

เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2562   เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “สตรี change for good” ปลุกสตรีมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย เรื่อง พลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ให้แก่ให้แก่กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากภาคกลาง กว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สตรีมีส่วนร่วมพัฒนาในทุกมิติ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทำให้ชุมชนมีความสุข และกล่าวความสำคัญของพลังสตรีในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพส.จ.) คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ สร้างความปลื้มปิติให้กับกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมรับการบรรยายพิเศษในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัด “โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสตรีซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนฯ ในระดับพื้นที่ ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการดำเนินงานกองทุนฯในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพส.จ.) คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4  รุ่น  4 ภาค มีการบรรยาย “พลังสตรี สร้างสุขในชุมชน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ นั่นคือ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งโครงการในครั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในช่องทางส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนฯ ได้มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “OTOP CITY 2019”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560- 2562 กองทุนฯ  ได้จัดสรรงบประมาณในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ๗๖จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 4,892,180,640 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 39,003 โครงการ และประเภทเงินอุดหนุน 753,705,746 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 11,935 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) เพื่อช่วยให้สมาชิกมีทุนในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ สถาบันครอบครัวอยู่พร้อมหน้า ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น สตรีได้รับการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี ทำให้เกิดการยอมรับจากสังคม และสามารถนำไปสู่การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ด้าน ดร.วันดี  กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการพัฒนาอาชีพสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ สตรีมีความมั่นคงด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในชุมชน ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของสตรีมีมากขึ้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงเป็นแหล่งทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านเงินทุนหมุนเวียนด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3  ต่อปี วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท เปิดโอกาสให้สตรีได้มีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งทุนในการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีผ่านเงินอุดหนุน โดยกล่าวถึงศักยภาพของสตรีที่ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าสินค้า ด้วยการดึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท้องถิ่นสู่สากล คิดอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งสินราคาถูก ราคาแพง จะเห็นว่ากรมการพัฒนาชุมชน จัดให้มี OTOP ศิลปิน เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ เน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน และ OTOP เลดี้  ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน มีบูธ 20 กว่าบูธ ให้กับกองทุนพัฒนาสตรี ขอให้ทุกท่านไปเยี่ยมชมผลงานของพวกเราด้วย

ดร.วันดี กล่าวเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจให้สตรีทุกท่านว่า “ขอให้ร่วมกันใช้พลังของสตรี ให้มากที่สุด ช่วยกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นด้วยดีทุกปัญหา ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ความสำเร็จไม่ไปไหน อยู่ในมือของสตรีเราทุกคน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปรียบเสมือนกองทุนแห่งลมหายใจของสตรี เพราะเป็นกองทุนเพื่อสตรี โดยเฉพาะสตรีที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถสนับสนุนสตรี ทั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ สร้างพลังของสตรีให้เกิดขึ้นและมีความเข้มแข็งที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงต่อไป”

นอกจากนี้มีภายในงานมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกองทุนฯ ระดับจังหวัด การจัด work shop ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนฯ ในงาน “OTOP City 2019” การจัดเวทีเสวนาจังหวัดที่บริหารจัดการหนี้ดีเด่น รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรจังหวัดที่นำเสนอผลการ work shop ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนฯ รุ่นละ 5 รางวัล และจังหวัดที่บริหารจัดการหนี้กองทุนฯ ดีเด่น 10 จังหวัดด้วย