พช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขยายผลสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ปชช.

0
164

วันนี้ (18 ก.ค. 63) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล , รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้บริหารกรมฯ และพัฒนาการจังหวัด จากทั่วประเทศ เครือข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้จัดพิธีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ดันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และเหล่าจิตอาสา ที่ได้มาร่วมกิจกรรมล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลากหลายสาขา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการปรับพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป”  อธิบดี พช. กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับพื้นที่ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”  พร้อมเน้นย้ำว่า การเป็นนักพัฒนาชุมชนจะอยู่รอดได้นั้น เราต้องเข้าใจ ยืนหยัดข้างชุมชน ส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ ต้องฝ่าวิกฤตให้ได้ โลกยุคใหม่เราต้องทบทวนตัวเอง มุ่งมั่น เอาจริง นำแผนที่คิดไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายของเราคือทำอย่างไรให้ชาวบ้านไม่อดตาย เราต้องพาเขาทำ ขยันลงมือทำจริงจัง

จากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงของ “จิตอาสาเอามื้อสามัคคีปรับรูปแปลงพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”  คณะวิทยากรจากเครือข่ายศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อาทิ นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผอ.ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นายรักษ์เผ่า พลรัตน์ (อ.ป้ำ) ได้จัดแบ่งทีมงานครูพาทำ นำผู้เข้าอบรม ประชาชนรวมทั้งเครือข่ายการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ทำกิจกรรมปรับรูปแบบพื้นที่ “หนอง”  ปรับรูปแปลงพื้นที่ “คลองไส้ไก่ แปลงนา และปลูกไม้ 5 ระดับ” เช่น การปลูกหญ้าแฝก การทำฝาย การห่มดิน แห้งชามน้ำชาม เป็นต้น ต่อด้วยการสรุปบทเรียนปิดท้ายกิจกรรม