พช.ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานฝัน ปันสุข ร่วมสร้างกุศลเพื่อชีวิตเด็กชนบท

0
207

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 ว่า “พัฒนา คือ สร้างสรรค์ “ ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกคนได้ร่วมกันน้อมนำมาสู่การพัฒนาสร้างสรรค์งานให้ดีขึ้น และรำลึกเตือนสติในการทำงานอยู่เสมอ การทำงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยการคิดพัฒนางานหรือดำเนินการด้วยความสร้างสรรค์ด้วยการยึดเป้าหมายการพัฒนาเด็กในชนบทเป็นหลัก โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็กนั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกหลานของเราได้หมั่นศึกษาหาความรู้ที่แท้จริง ที่ไม่ใช่เพียงหาได้ในห้องเรียนหรือตำรา แต่ทุกสิ่งรอบตัวนั้นสามารถเสริมสร้างเด็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่เราได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทนี้จึงเป็นงานที่ได้บุญกุศล และมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ นั้นถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของพัฒนามนุษย์ ตลอดจนเด็กในชนบทที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง และเท่าเทียม ส่งเสริมให้พวกเขาเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศชาติได้ต่อไป นัยยะของงานนี้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้มอบเป็นทุนช่วยเหลือเด็กปีละครั้ง เป้าหมายใหญ่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานของเราให้ครบทุกมิติ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำอาหาร งานบ้าน ตลอดจนสิ่งที่เป็นเชิงสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำถิ่นอันสวยงาม ที่ลูกหลานของเราเหล่านี้ต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด ในวันข้างหน้าต่อไป ที่สำคัญเด็ก 0-6 ขวบ ต้องได้รับการพัฒนาผ่านการเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชนต้องจับมือกับทุกภาคีเครือข่ายช่วยดำเนินการให้มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในชุมชน น้อมนำเอาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณประโยชน์ของพืช รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เด็กและผู้ปกครองร่วมปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไก่ฯ เพื่อให้เด็กมีอาหารปลอดภัยอย่างพอเพียง เป็นต้น จึงจำเป็นที่คณะกรรมการต้องมีการประชุมกันมากกว่าปีละครั้ง เพื่อดำเนินการอื่นๆรวมกับภาคีเครือข่ายพร้อมกับกิจกรรมหาทุนและมอบทุน

อนึ่ง สำหรับการดำเนินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดกิจกรรมหาทุน เพื่อนำรายได้ใช้จ่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก โดยการจัดทำของที่ระลึกจำหน่าย โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ต่อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) และประสานผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีแผนการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ได้แก่ การนำเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อกิจการเด็ก ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมต่างๆเพื่อหารายได้ได้อาทิ “โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง” กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share Happiness) ประกอบด้วยกิจกรรม กิจมอบทุนอุปการะเด็กฯ จำนวน 2,000 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และเพิ่มกิจกรรม “ปันรักปันสุข” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ (CDF Care & Share) มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและเด็กในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 ทุนๆละ 1,500 บาท  และกิจกรรม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (CDF Mobile)” จำนวน 4 จุด จำนวน 400 ทุนๆ ละ1,500 บาท รวมเงินทุทั้งสิ้น 3,600,000 บาทและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาเด็กชนบท อันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วย

“โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญและรับอุปการะช่วยเหลือเด็ก ได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 021416149 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่บัญชี 955-0-02856-9 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ สร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตเด็กชนบท” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย