พช. ขยายผล โคก หนอง นา สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง สู้ภัยแล้ง น้ำท่วม และรักษาสิ่งแวดล้อม

0
506

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคก หนอง นา จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) ณ สวนเอเดน บ้านหนองหญ้าไซ ม.5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ ซึ่งเป็นของนายประเสริฐ สรหงษ์  โดยอธิบดีฯ ได้พบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายฯ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประยุกต์ ทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล มาบริหารจัดการที่ดินของตนเองโดยยึดการพึ่งตนเอง การบริหารจัดการที่ดินให้ได้ ต้องมีน้ำพอเพียง โดยเลียนแบบธรรมชาติ คือ หนอง ซึ่งจะมีรูปแบบ โค้งๆ เว้า แว่ง ข้างๆ ตื้น ตรงกลางลึก เก็บน้ำเหมือนธรรมชาติ โดยต้องบวก การสูญเสียน้ำจากการระเหย อย่างน้อย 1.4 เซนติเมตร ต่อวัน จึงต้องมีน้ำเพียงพอ เพราะน้ำคือชีวิต

ชีวิตของคน สัตว์ และพืช ต้องมีข้าวกิน จึงต้องปลูกข้าว ถ้าเกิดภัยภิบัติต่าง ๆ ก็อยู่รอดได้ เผื่อแผ่คนรอบข้าง ถ้าเหลือก็สามารถนำไปขายเพื่อหารายได้ ต้องทำนาเท่าไหร่ ทำเกินได้ มีเหลือแบ่งปัน มีนาก็ช่วยเก็บน้ำ นาสามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวได้  ต้องมีโคกไว้เพื่อปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้สำหรับกิน ไม้สำหรับทำที่อยู่อาศัย ไม้สำหรับใช้สอย และไม้สำหรับร่มเย็น  มีที่ดินเท่าไหร่ ใช้ผู้รู้ เช่น ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อาจารย์ยักษ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม, ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อาจารย์โก้) อาจารย์และอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ (อ.หน่า) อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฯลฯ ให้ช่วยแนะนำในการออกแบบ คำนวณ กำหนดจุด เช่น การคำนวณทิศทางของแสงอาทิตย์  ทิศทางลม  การเลี้ยงสัตว์ควรอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะไม่มีกลิ่นเหม็น

อย่างที่นี่ สวนเอเดนของคุณประเสริฐ  สรหงษ์  ตำบลหนองหญ้าไซ ฝากทุกคนทำทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์ ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น ครอบครัว 1 คน เลี้ยงไก่ 2 ตัว ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง สอนลูกหลานให้ทำเป็นกิจวัตรและขยายผลให้ครัวเรือนอื่นๆ การบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ในชุมชน นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังนำไปเป็นปุ๋ยได้ และช่วยขยายผลสู่คนอื่น ๆ ต่อไป ช่วยกันทำทุกบ้าน ทุกที่ในอำเภอเพื่อป้องกันภัยแล้ว ป้องกันน้ำท่วม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจพูดคุยและช่วยปลูกต้นกล้วย และต้นมะเกลือ ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ไว้ในสวนเอเดนอย่างละ 1 ต้น ก่อนเดินทางกลับ

สถานีข่าว พช. CNS. รายงาน