พช.กาฬสินธุ์ ประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0
74

เมื่อวันพุธที่  23 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน. )ได้คัดเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 38 ถุง เป็นเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย 1.ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1  2.ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1  3.ถั่วพู 4.กวางตุ้ง 5.กระเจี๊ยบเขียว 6.บวบหอม 7.มะเขือเทศ 8.แตงกวา 9.ฟัก แฟง 10.น้ำเต้า ซึ่งได้ทำพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และส่งมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย นำไปขยายพันธุ์ ดังนี้

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 18 หมู่บ้าน (อำเภอละ 1 หมู่บ้าน 18 อำเภอ) 2. วัด จำนวน 10 แห่ง 3. โรงเรียน 10 แห่ง

ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดนิทรรศการความสำเร็จของการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงอาหาร ในการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามความร่วมความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กอ. รมน. จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1, 2, 3  สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยสร้าง “ โมเดลภาคีเครือข่าย”  จัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์ เสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการพัฒนาสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับพันธุ์ผักพระราชทานเป็นต้นแบบนำร่องในการขยายผลความมั่นคงทางอาหาร สร้างความยั่งยืนระดับพื้นที่ให้ครบทุกตำบล

สำหรับการดำเนินการต่อไป จังหวัดกาฬสินธุ์จะจัดตั้ง “ธนาคารเมล็ดพันธุ์” โดยมีโครงสร้างการบริหารธนาคารฯ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1. ผู้จัดการธนาคารฯ 2.ฝ่ายทะเบียน  3.ฝ่ายผลิต 4. ฝ่ายเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 5.ฝ่ายแจกจ่าย 6.ฝ่ายติดตามผลการดำเนินงาน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว : PR.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์