พช.กระบี่ เดินหน้าเติมเต็มทักษะองค์ความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 3

0
190

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง และอำเภอคลองท่อม จำนวน 75 คน ดำเนินการฝึกอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายภวินทร์ ทองทรัพย์ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เล่าถึงบรรยากาศการในการดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสูระบบเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล รุ่นที่ 3 ในวันที่ 3 (26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากทั้ง 3 อำเภอ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. วิชา “3 ขุมพลัง กาย ใจ ปัญญา หญ้ามงคล คนเอาถ่าน และการจัดการแปลง”
  2. วิชา “การแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
  3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและนำเสนอ “การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล”
  4. กิจกรรมถอดบทเรียน “การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล” และฝึกปฏิบัติ “ฐานคนมีน้ำยา”

ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่เป็นเป้าหมายการฝึกอบรม ต่างมีพลังกาย พลังใจ และความพร้อมในการทำกิจกรรมฐานต่างๆ ที่คณะวิทยากรได้เตรียมการไว้ให้เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ และหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม นพต.อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลองและอำเภอคลองท่อม ก็มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ที่มีความสนใจได้ ต่อไป

ครอบครัวข่าว พช.กระบี่ : รายงาน