“พงศ์พร” ทำหนังสือแจ้งเจ้าคณะภาค ขอให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย-กม. ยกมติมส. ห้ามผู้ถูกคุมประพฤติบรรพชาอุปสมบท

0
1384

วันนี้ (6 พ.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะภาคทุกภาค ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561 เรื่อง ขอให้พิจารณากรณีผู้ขอรับบรรพชาอุปสมบทต้องหาคดีอาญา พร้อมทั้งส่งมติมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 4/2553 และมติมส.ครั้งที่ 28/2560 แนบไปด้วย โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า  เพื่อเป็นการป้องกันและคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงในการคัดกรองผู้ที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทให้มีคุณภาพ สมฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา เชิดชูรักษาสถาบันพระพุทธศาสนา และให้คณะสงฆ์อยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพนับถือ พร้อมด้วยคุณูปการ อันยังประโยชน์สุขแก่สังคมไทย จึงขอนมัสการพระคุณท่านเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งให้พระสังฆาธิการในปกครองทุกระดับได้ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามจริยาที่กำหนดไว้ในกฎมส.

สำหรับมติมส.ครั้งที่ 4/2553 เป็นเรื่องที่ทางกรมคุมประพฤติ สอบถามมายังมส. กรณีที่ผู้ถูกคุมประพฤติขออนุญาตบรรพชาอุปสมบท ซึ่งที่ประชุมมส.มีมติเสนอไปยังกรมคุมประพฤติ ว่า ควรใช้วิธีจัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติได้ฟังพระธรรมเทศนา โดยนิมนต์พระไปแสดงพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท ควรให้บวชแบบชีพราหมณ์ นุ่งขาว ห่มขาว ไม่ต้องโกนศีรษะ ส่วนมติมส.ครั้งที่ 28/2560 เป็นเรื่องที่ให้พระสังฆาธิการ และพระอุปัชฌาย์เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง ควบคุม สอดส่อง ดูแล อบรมพระภิกษุสามเณรในปกครอง และคัดกรองผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท โดยให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และกฎมส. อย่างเคร่งครัด โดยมส.ได้มีมติให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎมส. ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ กฎมส.ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ และกฎมส. ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ทั้งให้พระสังฆาธิการและพระอุปัชฌาย์ เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง อบรมพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. ข้อบังคับ คำสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการพิจารณาคัดกรองบุคคลผู้ขอเข้าบรรพชาอุปสมบท