“ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช” ทรงตั้งเปรียญธรรม มอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ เขตปกครองหนตะวันออก ภาค ๑๐ – ๑๑ และภาค ๑๒

0
3471

Thai R News – เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญฺ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑ – ๒ ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐(ธ) พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค ๑๒ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชสุธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ธ) พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.อ.ธนะศักดิ์ มิตรภานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒  พ.ต.อ. อาณุภาพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และนาวาอากาศเอกฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบินที่ ๒๑ ถวายการต้อนรับและร่วมในพิธี

นายประสงค์ กล่าวถวายรายงาน โดยสรุปได้ว่า เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๒๘ รูป และเปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๑๘ รูป เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค มีพระราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทั้งนี้การศึกษาภาษาบาลี คือ การศึกษาหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศที่พระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ ในปัจจุบันการศึกษาภาษาบาลีนั้น นอกจากพระภิกษุสามเณรแล้ว ผู้ที่เป็นฆราวาสก็สามารถเข้ามาศึกษาภาษาบาลีได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้มหาเถรสมาคม(มส.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาบาลี จึงได้มีมติเห็นชอบ เห็นควรให้มีการปรับปรุงระบบการสอบพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑ – ๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยค โดยให้นักเรียนสามารถสอบได้ ๒ ครั้งภายใน ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งการศึกษาภาษาบาลีได้เผยแผ่ไปยังต่างประเทศ โดยมีการเปิดสอนและสอบในระดับประโยค ๑ – ๒ ถึงเปรียญธรรม ๕ ประโยค ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นการสอนและสอบประโยคบาลีสนามหลวงในต่างประเทศเป็นแห่งแรก

ผู้ตรวจราชการ กล่าวต่อว่า พศ.ได้นิมนต์พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑ และภาค ๑๒ จำนวน ๑๘๒ รูป และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้ประโยค ๑-๒ จำนวน ๔๒๖ รูป รวม ๖๐๘ รูป มาเข้ารับการทรงตั้งเปรียญฯ และเข้ารับประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ จากเจ้าประคุณสมเด็จฯผู้แทนพระองค์

ทั้งนี้ ระหว่างทรงตั้งเปรียญธรรม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วเป็นการถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา ถวายพรพระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีฯ ถวายอดิเรก ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้วสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานโอวาท จากนั้นผู้แทนพระภิกษุที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เข้าถวายสักการะแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นอันเสร็จพิธี