ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

0
295

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ อาคารสัมฤทธิ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) ทรงประทานให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ทำหน้าที่ผู้แทนมอบข้าวสารและปัจจัยช่วยเหลือโรงทานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนตามพระดำริของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ รวมทั้งปัจจัยสำหรับซื้อเรือเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงเร็วๆ นี้จำนวน 2 ลำ และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อให้คณะสงฆ์นำไปแจกจ่ายให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัดพิษณุโลกเพาะปลูกสำหรับเป็นอาหารในครัวเรือนจำนวน 6,000 ซอง แก่พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง ผู้แทนของพระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยมีนายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

หลังพิธีรับประทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช พระราชรัตนสุธี ได้เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปีติที่ได้เห็นพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราช และความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ส่งผ่านความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างต่อเนื่องมากกว่า1 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้มีผักที่ปลอดสารพิษใช้ทำเป็นอาหารที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วยแก้ไขปัญหาความอดยากที่ยั่งยืนต้องขออนุโมทนาบุญกับกรมการพัฒนาชุมชนที่สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด และเครือข่าย OTOP ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ทูลถวายให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานให้คณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) และครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันนี้

“ทางคณะสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก จะร่วมกับข้าราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกรีบดำเนินการส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชนโดยเร็ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องในยามทุกข์ยากเพราะโรคระบาดโควิด 19” พระราชรัตนสุธี กล่าว