ผู้แทนสงฆ์นานาชาติร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ปี 2567 “พวงเพ็ชร” ปวารณาพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

0
83

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานกรรมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567

พระราชวัชรสารบัณฑิต (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมวิสาขบูชานานาชาติ เช่น ผู้แทนสงฆ์จากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น ร่วมกับฝ่ายไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์โลก(พ.ส.ล.) เป็นต้น เนื้อหาสาระนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมในกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านวิชาการพระพุทธศาสนา เช่น สาส์นจากองค์กรและบุคคลสำคัญทั่วโลก ปาฐกถา อภิปราย สัมมนากลุ่ม ภายใต้หัวข้อใหญ่คือ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” นอกจากนั้นยังมีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ การเวียนเทียนนานาชาติและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจากนานาชาติอีกมากมาย

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ปวารณาเข้ามากราบนมัสการพระพรหมบัณฑิต ประธานจัดงานฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติเฉลิมพระเกียรติและการช่วยเหลือสนับสนุนคณะสงฆ์ในเรื่องการที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

พระพรหมบัณฑิต ได้สรุปการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติเฉลิมพระเกียรติโดยมีประมุขสงฆ์ มหานายกะ นักปราชญ์ และผู้นำพระพุทธศาสนาจะมาเข้าร่วมประชุมจาก  73 ประเทศทั่วโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชสิทยาลัย หอประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก และพุทธมณฑล คาดว่าจะมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3,000 รูป/คน ส่วนการที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนั้น ในส่วนของสมาคมวิสาขบูชานานาชาติ มจร มมร. รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการยกระดับความพร้อมในด้านต่างๆ มาโดยลำดับ ถ้ารัฐบาลมองเห็นความสำคัญและเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ในนามรัฐบาล วันนี้ได้ขอเข้ามากราบนมัสการพระพรหมบัณฑิตและท่านก็เมตตาให้มาร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการนานาชาติด้วย  ในส่วนของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีนั้น มีนโยบายให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาและทุกศาสนาวันนี้จึงมาขอยืนยันว่ายินดีและพร้อมสนับสนุนในการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และขอให้การสนับสนุน ส่งเสริม ขยายผลในการที่ประเทศไทยเรานั้นได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนั้นเราควรจะพัฒนาในทุกมิติและครบวงจรทั้งการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ ศูนย์กลางวิปัสสนากัมมัฏฐานโลก ศูนย์กลางสมาธิโลกและรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย วันนี้รัฐบาลมีความพร้อมทางภาครัฐรวมทั้งทั้งสื่อและอื่นๆ พร้อมเต็มที่ในการสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์ ในนามรัฐบาลขอปวารณาท่ามกลางสงฆ์นานาชาติในวันนี้

“วันนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาประสานสัมพันธ์กับคณะสงฆ์เพื่องานด้านพระพุทธศาสนา จึงหวังได้ว่า กิจการคณะสงฆ์จะเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าว

**************************************************************