ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

0
36

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ความพร้อมของหน่วยงานผู้รับโอน หน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ สิทธิสวัสดิการ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมกลุ่มประสานการตรวจราชการ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

*****************************************************************