ผู้ว่าฯ สุรินทร์ นำนักท่องเที่ยวและชาวสุรินทร์ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

0
43

พร้อมเชิดชูผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสน่ห์ผ้าไหมสุรินทร์ฝีมืองานหัตถศิลป์ช่างทอในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง” สุดคึกคัก

เมื่อวันเสาร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  หนุนกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง” ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ในกิจกรรม  “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับมาดำเนินการภายใต้การส่งเสริมค่านิยมไทย ให้ทุกคนทุกช่วงวัย ร่วมใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้ร่วมสมัยในทุกโอกาส  ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองอันทรงคุณค่าภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ของคนสุรินทร์ ให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้กันอย่างแพร่หลาย

กิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง ทุกวันเสาร์” เป็นกิจกรรมที่จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ อันเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ที่มีเสน่ห์โดดเด่น สวยงามให้เป็นที่รู้จักควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย

-การนุ่งผ้าไทย ผ้าไหมสุรินทร์ ของชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมใส่บาตรบนหลังช้าง

-การเลี้ยงอาหารช้าง การลอดท้องช้าง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

-บริการแท็กซี่ช้าง นั่งช้างชมเมือง “ชม ชิม ช้อป” ตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ทุกวันเสาร์  “ตลาดเขียว” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ทุกวันเสาร์ และ “ตลาดกรีนมอ” ที่มีสินค้า OTOP พืชผักผลไม้ อาหารปลอดภัยจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวสันต์ ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ นำกิจกรรมตามภารกิจและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย

-ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พืชผัก ผลไม้อาหารปลอดภัย

-ผลิตภัณฑ์สินค้า แปรรูป อาทิ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ และเครื่องจักสานหวาย สำหรับผู้สนใจและนักท่องเที่ยวซื้อหานำไปสวมใส่และใช้ในกิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่บาตรบนหลังช้าง และนำเป็นของฝากของที่ระลึก

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข้อมูลของดีชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สู่เส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด

ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมการทำงานในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ 7 ภาคี ในกิจกรรมดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลาย น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งหนุนสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดสุรินทร์ให้เข้มแข็ง นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว : พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์