ผู้ว่าฯ ยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

0
43

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา คณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ปลัดจังหวัดยะลา รวมพลังขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา นำคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน

อีกทั้งเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ สนับสนุนให้มีการขยายผลดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 โดยการปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในะระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมความพออยู่ พอกิน อยู่ดี กินดี ของประชาชนอย่างยั่งยืน