1280571-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

อธิบดีพช. ประสานพลังไตรภาคี หนุนสนช.ประกาศความสำเร็จ AgTech4OTOP ดึงสตาร์ทอัพสร้างแพลตฟอร์มตลาดเสริมจุดแข็ง OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วันนี้ (6 มีนาคม 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธีปิดโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสาวมนฑา...

พ่อเมืองมหาสารคาม น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำร่องปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม...

กว่า 2 ล้านคนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาปี 64 สร้างคนดีมีคุณธรรม

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แม่กองธรรมสนามหลวง ยอมรับการระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาลดลง ขณะที่วัดบางมด เขตทุ่งครุ มีผู้สอบกว่า 200 คน วันนี้ (5 มี.ค.64) ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  (สุชิน อคฺคชิโน)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 "ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม...