ผู้บริหารจังหวัดสระบุรี ปลื้ม ปฏิบัติการ 90 วัน ชวนพช.ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2 ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0
265

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเปิดบ้านพักแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยการนำของนายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นำทีม พช.สระบุรี ดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เชิญชวนผู้นำต้นแบบตัวอย่างจังหวัดสระบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เช่น พริก, มะนาว, กะเพรา, มะเขือ เป็นต้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี เน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวของผู้บริหารระดับสูง “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อีกด้วย

จังหวัดสระบุรี ได้รณรงค์ ส่งเสริมให้ครัวเรือน ในจังหวัดทั้ง 13 อำเภอ 110 ตำบล จำนวน 1,118 หมู่บ้าน ซึ่งมีผู้นำต้นแบบ จำนวน 1,342 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 ประสาน จำนวน 678 คน มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวมากถึง 133,732 ครัวเรือน และผู้มีความสนใจปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิดมากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ยังคงดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ต่อไป เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้ครัวเรือนในจังหวัดปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด ให้ครบทุกครัวเรือน

#สถานีข่าวCNSสระบุรี : รายงาน