ผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติกว่า 30 องค์กร เข้ากราบถวายตำแหน่ง “ประธานกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธโลก” แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

0
568

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ และสมาชิก “องค์การพุทธโลก” (World Alliance of Buddhists – WAB) รวมกว่า 30 องค์กรจากทั่วโลก จำนวนรวมกว่า 150 รูป/ท่าน ได้เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมงานบุญพิธี “มาฆบูชามหาสมาคม” ณ วัดพระธรรมกาย พร้อมกันนี้ ได้กราบถวายประกาศนียบัตรตำแหน่ง “ประธานกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธโลก” ตามมติคณะกรรมการบริหารองค์การพุทธโลก แด่เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับ 40 องค์กรพุทธนานาชาติ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังประเทศต่างๆ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ด้วย

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

สำหรับการน้อมถวายตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ฯ นั้น สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร องค์การพุทธโลก ได้มีความเห็นพ้องกันว่า พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ทุ่มเท อุทิศชีวิตสร้างคุณูปการต่องานพระพุทธศาสนามากมายมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ทั้งงานด้านปกครอง, งานด้านการศึกษา, งานด้านเผยแผ่, งานด้านศึกษาสงเคราะห์, งานด้านสาธารณูปการ และงานด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ยึดหลักการปกครองด้วยระบบธรรมาภิบาล อีกทั้ง ยังเป็นผู้อุปถัมภ์และสนับสนุนภาคประชาชนให้ได้ร่วมขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในนาม ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ดังนั้น ในการประชุมกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3 ณ เมืองลาดัก แคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอชื่อ “พระเทพรัตนสุธี” เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็น “ประธานกิตติมศักดิ์ องค์การพุทธโลก” มีวาระดำรงตำแหน่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563

สำหรับ องค์กรพุทธโลก หรือ พล. (World Alliance of Buddhists – WAB) นั้น เป็นเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ ที่มีสมาชิกจากทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน ที่เป็นทางการใน 30 ประเทศ รวมจำนวน 73 องค์กร ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางให้กับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ในการทำงานเผยแผ่ ปกป้อง ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกัน ซึ่งมีการประชุมใหญ่สมาชิกทั่วโลกทุกปี พร้อมทั้งกิจกรรมพุทธศาสนาสำคัญๆ ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง โดยการจัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยพุทธธรรม ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2561 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2195014587419989&id=1819888594932592