ผู้ทำคุณประโยชน์ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติทุกสาขาอาชีพกว่า 300 ราย เข้ารับรางวัล “Naka Awards” ครั้งที่ 1 ณ โรงละครแห่งชาติ

0
2994

 

วันนี้ (8 ธ.ค.61) เวลา 14.00 น. ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ พลเอก อภิชาติ เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ เป็นประธานมอบรางวัล “Naka Awards” และประกาศเกียรติคุณนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 โดยมีพระสงฆ์ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทุกสาขาอาชีพ จำนวนกว่า 300 ราย เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุชานี แสงสุวรรณ เกษะโกมล ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาศาสนสัมพันธ์โลก และอีกหลายภาคีเครือข่าย ได้ร่วมใจกันจัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนานาชาติ องค์กร บุคคล ต้นแบบดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ นักธุรกิจ บุคคลประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดี สืบต่อไป

 

สำหรับบุคคลต้นแบบแห่งปีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี “Naka Awards” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พระธรรมฐิติญาณ (ดร.) เจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย พระอารามหลวง (ธ) จ.ร้อยเอ็ด ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบำเพ็ญสาธารณกุศล พระราชธรรมโกศล (รศ.ดร.กิตติมศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสงคมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) ,รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรารชวิทยาลัย(มจร.) ประเภทมีผลงานระดับนานาชาติ พระราชรัตนโสภณ เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนานอก กรุงเทพฯ ประเภทนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา Venerable Aludeniye Sumadarathana Thero # Chief Abbot Sri Sunandaramaya Kelaniya (สุมานารัตนา เถโร) ประธานสงฆ์ศรีสุนันท์ มณียานะ ประเทศศรีลังกา ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ Ven. Thich Hue Phat (เวน เนอ ระ เบิล ติ๊ก ห่วย ฟัด) ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาจารย์นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ อดีตเลขานุการประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง ดร.คำสุก แก้ววงใส รองอธิบดีกรมวิจิตรศิลป์ กระทรวงแถลงข่าว ศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว ประเภท มีผลงานระดับนานาชาติ MISS SOMKAI THURLOW (คชพรม) จากสหรัฐอเมริกา ประเภทเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ ประเภทศิลปิน ดารา นักแสดง

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นายปราโมทย์ ทองกุญชร บรรณาธิการบริหาร เจ้าของหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน ประเภทสื่อสารมวลชน นายระพี มามะ อุปนายกบริหาร สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทสื่อสารมวลชน

นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ประเภทข้าราชการ นางทีปกร เลิศล้ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ประเภทข้าราชการ นายเสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ) นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องและพระบูชาไทย ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนา เด็กหญิง ปภาวรินทร์ แจ่งจำรัส สมาชิกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ประเภทเยาวชนจิตอาสา นางสาวลักษิณา หนูเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีที จำกัด ประเภทนักบริหารธุรกิจ นางสาววิภาธรัศม์ สิริรัตนนุกูล วิภาธรัศม์สมุนไพร ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบดีเด่นแห่งปี เป็นต้น

///////////////////////////////////////////////////////////////