ผู้ติดเชื้อกลับถิ่นส่งผล “เตียงไม่พอ” มจร ขยายโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเพิ่ม 80 เตียง

0
311

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัดรองรับผู้ติดเชื้อได้ไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจะหาวิธีบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน จึงมีมติให้ขยายโรงพยาบาลสนามจากเดิม 60 เตียงเพิ่มอีก 80 เตียง รวม 140 เตียง

“การขยายโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดในครั้งนี้เป็นการเสียสละของวิทยาลัยสงฆ์เพื่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว