ผอ.เครือข่ายวัฒนธรรม วธ. เยี่ยมชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง โดดเด่นคุณธรรม ความพอเพียง สุจริต จิตอาสา นำภูมิปัญญาส่งเสริมรายได้ครัวเรือน

0
2978

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อำนวยการกองกิจการเครือข่ายวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วธ. นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการงานวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง” ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีนายประทีป อ่อนสลุง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโคกสลุง นำเยี่ยมชมและให้การบรรยายเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน

นายประทีป กล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านโคกสลุงส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน มีสมาชิกทุกกลุ่มประมาณ 100 คน มีจิตสาอาสร้างกิจกรรมชุมชนด้วยวิถีชีวิตความพอเพียง ร่วมมือร่วมใจสร้างแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอนอาชีพการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ทั้งลายและเนื้อผ้า ผ้าทอ ผ้าขาว กระเป๋า ย่าม ผ้าขาวม้า เสื้อ สอนการทำอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง  รวมทั้งงานจักสาน การทำของเล่น จัดดอกไม้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลดการออกไปรับจ้างนอกบ้าน มีรายได้เข้าครัวเรือนด้วยการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยที่พักแบบโฮมสเตย์

ทั้งนี้ ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง มีกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้มากมาย เดือนละหลายครั้ง อัตลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกความเป็น “ไทยเบิ้งโคกสลุง” สังเกตได้เมื่อแรกเห็น คือ ผ้าและการแต่งกาย หญิงชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ คือ ผ้าขาวม้า (ชาวบ้านเรียก ผ้าขาว) และย่าม และได้ดำรงวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ คือ นุ่งผ้าโจงกระเบน (เป็นผ้าทอมือสีเข้ม เช่น สีดำ สีน้ำตาล สีกรมท่า เป็นต้น) คาดเข็มขัดเงิน เข็มขัดทอง หรือเข็มขัดนาก สวมเสื้อตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือ เสื้อที่นิยมใช้ เรียกว่า เสื้อ “กระโจม” เสื้อ “อีหิ้ว” และเสื้อ “อีแปะ” เมื่อไปวัดจะใช้สไบเฉียงห่มทับเสื้อ สะพายย่ามที่ใช้ใส่เครื่องใช้ส่วนตัว

อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม อาจารย์สาขาการออกแบบศิลปะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ศึกษาและนำความโดดเด่นของภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง และวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยเสื้อ “อีหิ้ว” ที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง มาออกแบบใหม่ เป็น “Modern E-Heew Collection” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์และต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีจิตอาสาให้การฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพผลิตของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนวัฒนธรรมไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจจะเรียนรู้และชื่นชมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ไทยเบิ้งที่หลากหลายและทรงคุณค่านี้ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ นายประทีป อ่อนสลุง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพัฒนานิคม โทร. 084-9786782