ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร. แนะสำนักพุทธฯปรับบทบาทอย่าเน้นแต่ปราบปราม

0
348

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาได้เห็นบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ทำหน้าที่สนองงานพระศาสนา โดยการเสนอให้มหาเถรสมาคม(มส.) ปราบ และปรามกลุ่มคนต่างๆ ตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 15 ตรี (4) ที่ให้อำนาจมส.รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา เข้าใจว่าบทบาทในการรักษาพระธรรมวินัยนั้น มีทั้งบทบาทในการปราบและปราม และบทบาทในการปลุก ปลูก ปรับ และเปลี่ยน สิ่งที่เราได้เห็นผ่านสื่อที่ออกมาในช่วงหลังๆ นั้น มักจะคุ้นเคยกับภาพการปราบ และปรามพุทธศาสนิกชนเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่อยากจะเห็นควบคู่กันไปคือ บทบาทในการปลุก ปลูก ปรับ และเปลี่ยนไปพร้อมๆ กันด้วย

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า พศ.ควรมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนกลาง เพื่อดึงศักยภาพของพุทธบริษัทออกมาทำงานปลุกปลอบใจ ช่วยเสริมแรงบันดาลใจให้สังคมไทยออกจากความทุกข์ที่ทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิดอยู่ในขณะนี้ ทั้งต้องปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ และฉุดความคิด รวมถึงหลักธรรมแก่สังคมไทยในมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอสตินวัตกรรม หรือพุทธนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน พศ.ควรปรับบทบาท วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร แล้วออกแบบองค์กรให้สามารถตอบสนองชุมชน สังคม และโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ทุกการแสดงออกของพศ.ย่อมส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสมอ โดยเฉพาะต่อความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จึงขอพศ.ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงหัวใจของพุทธบริษัท ในฐานะที่พุทธมณฑลได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกด้วย