ผอ.พศ.เผย มส.ไม่เห็นด้วยแก้พ.ร.บ.สงฆ์ ให้มีกรรมการฆราวาสคุมพระ ออกกฎหมายสงฆ์ควรถามความเห็นมส.ก่อน

0
1305

สำนักข่าว Thai R news จากกรณีที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ…. นั้น เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสนห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ตนเข้าร่วมประชุมมส. ในฐานะเลขาธิการมส. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมส.ได้มีการหารือถึงร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. จริง แต่มส.ขอดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ที่ประชุมมส.ยังมีความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535ว่า ไม่เห็นด้วย และเน้นย้ำว่า หากจะมีการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ หรือจะมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถามความเห็นมส.ก่อนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.อุปภัมถ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. มี 31 มาตรา โดยมาตราที่ 1-3 เป็นความหมายของคำในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มาตรที่ 4 ให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาในแนวทาง ดังนี้ (1)สนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ ศาสนศึกษา ศาสนสงเคราะห์ เผยแผ่ สาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ (2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนิกชนให้เจริญในหลักไตรสิกขา (3) ส่งเสริมการศึกษาของวัดที่จัดการศาสนศึกษา (4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐ องค์กรพุทธ ประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนา (6) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น (7) ส่งเสริมไปสังเวชนียสถาน (8) ปกป้องมิให้มีการกระทำละเมิด ดูหมิ่น เหยียดหยาม ทำลาย ลอกเลียน ดัดแปลง หรือทำให้วิปริตไป (9) ส่งเสริมหลักธรรมสร้างศีลธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สามัคคีพุทธศาสนิกชน

มาตรา 5 คณะกรรมการฯ มีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน มีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทรวง กรมต่างๆ ผู้แทนมหาเถรสมาคมแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือฆราวาส จำนวน 3 รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มาตรา 6 ให้เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย อนัมนิกายเป็นกรรมการ มาตรา 7-10 คุณสมบัติของกรรมการ ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี มาตราที่ 11 อำนาจหน้าที่กรรมการ มาตรา 12-15 การประชุม การแต่งตั้งอนุกรรมการ มาตรา 16 ให้มีกรรมการอุปถัมภ์คุ้มครองระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มาตรา 17-20 อำนาจกรรมการระดับจังหวัด มาตรา 21 ยื่นขอจดแจ้งสำนักปฏิบัติธรรมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 22 ตั้งพระวินยาธิการ มาตรา 23-27 คุณสมบัติพระวินยาธิการ อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงาน มาตรา 28 ให้พระวินยาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 โทษผู้ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพระวินยาธิการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 31 ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้