ผอ.พศ. เปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

0
1230

วันนี้ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดคุณธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เด็กและเยาวชนหลงผิด มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยซึ่งทำให้ภูมิคุ้มของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น การจัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมฯ ถือได้ว่าเป็นการเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน และยังเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนอีกด้วย

ด้านนายอุดม ชำนิ นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒.ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา และ๓.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจให้นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นเยาวชนที่คุณค่าของประเทศ ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล มีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมจำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ ๑.โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูประถัมภ์ฯ จำนวน ๓๐๐ คน ๒.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน ๓๐๐ คน ๓.โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จำนวน ๓๐๐ คน ๔.โรงเรียนพยุหะวิทยา (วัดเขาแก้ว) จำนวน ๒๐๐ คน และ๕.โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ จำนวน ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน