ผวจ.เชียงใหม่ มอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 2563

0
235

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (23 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ พร้อมด้วย​ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ นายจำนงค์ พรมใจ บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน นายสุทธิศิลป์ นันชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลทาเหนือ เข้าร่วมพิธี

ในการนี้​ นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน ได้กล่าวต้อนรับผู้ว่าฯ​ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” เป้าหมายครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและหรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือครัวเรือนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ครัวเรือน แบ่งเป็น โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ โซนละ 1 ครัวเรือน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1) คัดเลือกครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 ครัวเรือน คือ (1) นายจำนงค์ พรมใจ บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน (โซนกลาง) (2) นายฉลอง ปัญญา บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง (โซนใต้) (3) นายดี บิดาแก้ว บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหก ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง (โซนเหนือ)

2) เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” เพื่อรับมอบเงินบริจาคเข้าร่วมสนับสนุนตามโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,851 บาท

3) ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ให้กับครอบครัวยากจนเป้าหมายอำเภอแม่ออน (โซนกลาง) เป็นเงิน 50,000 บาท

4) บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด มหาชน ผ่าน นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย มอบวัสดุอุปกรณ์ ผ่านทางบริษัท เชียงใหม่ วิทยาพาณิชย์ (1997) จำกัด ให้กับครอบครัวยากจนเป้าหมายอำเภอเวียงแหง (โซนเหนือ) จำนวน 15 รายการ และเงินสมทบจากกองทุนซ่อมสร้างบ้านฯ เป็นเงิน 30,000 บาท

5) อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง กลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ให้กับครอบครัวยากจนเป้าหมายอำเภอสันป่าตอง (โซนใต้ ) เป็นเงิน 60,000 บาท

ในวันนี้ เป็นการมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี 2563 เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย นายจำนงค์ พรมใจ บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ดอนแก้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย

วิญญู บุญสุวรรณ//ถ่ายภาพ : รายงาน

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่