ผวจ.ลพบุรี “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างคุณค่าพื้นที่ว่าง

0
29

“ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางการะเกด พึ่งงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สตรีอำเภอเมืองลพบุรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนายสุทัศน์ หลีกพาล ประธานศูนย์เรียนรู้ ๙ ตามพ่อ น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างคุณค่าพื้นที่ว่าง “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2”  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “การปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ เป็นการขยายผลพัฒนาสร้างคุณค่าพื้นที่ว่างในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้เป็น “ที่ว่างสร้างอาหาร” เป็นต้นแบบในฐานะผู้นำภาครัฐของจังหวัดลพบุรี  “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยใช้พื้นที่ว่างในจวนฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ ได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นวงกว้าง ดังนั้นหากประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” จะทำให้ประชาชนสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันอาหารปลอดภัย ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน”

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก กินเอง” น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้พื้นที่ว่างปลูกผักสวนครัว อาทิ ตะไคร้  ฟักทอง ถั่วฝักยาว มะละกอ มะเขือยาว มะเขือเปราะ พริกชี้ฟ้า สะระแหน่ มะนาว ชะพลู  ผักชีฝรั่ง พริกหยวก ผักบุ้ง ยี่หร่า ผักปลังแดง กะเพราแดง กระเจี๊ยบเขียว วอเตอร์เครส เคล แค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมักด้วยวิธี “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งของสารอาหารในแปลงผัก ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะชมแปลงผักสวนครัวที่มีการปลูก มากกว่า 20 ชนิด พร้อมชิมผักจากแปลง เพื่อรับรองว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษและปลอดภัย  พร้อมเชิญชวนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมชิมผักปลอดภัยที่ปลูกในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีด้วย

ด้านนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2” โดยการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไว้บริโภคในครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีวิถีพอเพียง เกิดความเกื้อกูลดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน

สพจ.ลพบุรี : รายงาน