ผวจ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบในการฝึกอบรม ตามโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด”

0
42

กิจกรรม ที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น.  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบาย ในการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดร้อยเอ็ด” กิจกรรม ที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าดอนดู่ธรรมาราม อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมให้การต้อนรับ อย่างพร้อมเพรียง

โดยในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมตามโครงการฯ กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 5 ของอำเภอกลุ่มโซนที่ 4 ประกอบด้วย อ.สุวรรณภูมิ อ.อาจสามารถ อ.พนมไพร อ.หนองฮี และอำเภอ จตุรพักรพิมาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ดังนี้

  1. กิจกรรมสวดมนต์ไว้พระ ทำวัตรเช้า 2.วิชาการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ 3. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  2. ฝึกปฏิบัติการ สร้างหุ่นจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
  3. นำเสนองาน สร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
  4. ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติหาอยู่ หากิน
  5. สรุปบทเรียนฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติหาอยู่ หากิน

@พช.ร้อยเอ็ด กลุ่มโซนที่ 4 Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี