“ผต.ชนมณัฐ” แจงอธิบดีฯ นพต. ตำบลน้ำทรง ไม่ได้ลงพื้นที่ CLM

0
36

ตามที่มีข่าว นพต. ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ได้ลงพื้นที่ CLM  ผต.ชนมณัฐ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 แล้วพบว่า อำเภอพยุหคีรี มีแปลง CLM 1 แปลง (15 ไร่) ของนางปราณี คุ้มทรัพย์ (สามีชื่อ นายธนภัทร คุ้มทรัพย์) ม.4 ตำบลน้ำทรง HLM 7 แปลง นพต 10 คน  นพต.พยุหะคีรี ทำสัญญา 1 ธันวาคม 2563 อบรม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่ 15 – 19 ธ.ค. 2563 และนพต.ได้ลงพื้นที่หลังจากได้รับการฝึกอบรมฯ โดยในระยะแรกเป็นการสำรวจแปลง วัดพื้นที่ เก็บข้อมูลความต้องการเจ้าของแปลง(CLM /HLM ) เป็นต้น

อำเภอได้บริหารโดยให้ นพต.ประจำที่. CLM 3 คน HLM แปลงละ 1 คน วันจันทร์ให้จัดทำแผนที่อำเภอ ลงแปลงเก็บข้อมูล(CLM /HLM)และร่วมกิจกรรมของอำเภอ เช่น อำเภอเคลื่อนที่ รวมทั้งสภาพพื้นที่ CLM เป็นทุ่งนา ไม่มีที่พักให้ นพต. หลบแดดหลบฝน และนั่งทำงานไม่ค่อยสะดวก ประกอบกับการปรับพื้นที่ CLM อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้เริ่มปรับพื้นที่ นพต ส่วนมากจะไปทำงานแปลง HLM ที่ตนเองรับผิดชอบ

ผต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลง CLM ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ และสอบถามปัญหา อุปสรรค ความต้องการกับเจ้าของแปลง ซึ่งเจ้าของแปลงเป้าหมาย (CLM) ต้องการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัย นพต. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน แต่ด้วยภารกิจรายละเอียดการจ้างงาน และพื้นที่รับผิดชอบของ นพต. ที่ต้องดูแลพื้นที่ HLM เพิ่มเติม จึงได้ลงความเห็นร่วมกันว่า

ให้ปรับวิธีการทำงานของ นพต. กับครัวเรือนเป้าหมาย (CLM/HLM ) มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของเนื้องานแต่ละสัปดาห์ในพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย (CLM/HLM )

จัดสร้างที่พักชั่วคราวให้ นพต ทำงาน ณ แปลง CLM

ปรับการลงรายละเอียดการจ้างงานของ นพต. (บันทึกการปฏิบัติงาน)ให้มีความละเอียด ชัดเจน ระบุวัน/เวลา กิจกรรมที่ดำเนิน และช่วงเวลา ที่สำคัญคือ คนรับรองการปฏิบัติงานในแต่ละวัน คือเจ้าของแปลง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

การประชาสัมพันธ์ให้ นพต. ทำข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมได้อย่างทันท่วงที และข้อมูลเป็นปัจจุบัน

และสุดท้ายต้องการ ให้เร่งดำเนินการขุดให้แล้วเสร็จ” เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไป พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สมประโยชน์ทุกฝ่าย และเกิดการพัฒนาระดับพื้นที่พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

สำหรับการดำเนินการออกแบบแปลนครัวเรือนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ใช้แบบแปลนมาตรฐานของกรม) ขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรีอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ (ขุด) ในพื้นที่ต่อไป